உள்ளடக்க வர்த்தகம்

உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் பயனீட்டாளர்களாக மாறும் ஆர்வத்தை நாங்கள் உள்ளடக்க வர்த்தக முறையின் வழி தூண்டுவோம்.

இணைய வர்த்தகத்தின் வழி உங்களின் விற்பனையை அடையாளம் காண உள்ளடக்க வர்த்தகம் துணைப்புரியும்.

உள்ளடக்க வர்த்தக முறை பற்றி?

இலாபகரமான வாடிக்கையாளர் நடவடிக்கைக்கு, சிறந்த அணுகுமுறை, உருவாக்கும் திறனில் கவனம், சிறந்த உள்ளடக்கம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ள, வணிக உத்திகளின் மிக முக்கியமான உள்ளடக்க வர்த்தகம் அவசியம்.

உங்களின் வாடிக்கையாளர்களை மாறுபட்ட நிலையில் அணுகவும் அதிகமானோர் உங்களை சமூக ஊடகங்களின் வழி பின் தொடரவும் உங்களுக்கு உள்ளடக்க வர்த்தகம் தேவை. நம்பகத்தன்மையை வழங்குவதன் வழி உங்களின் தனித்துவத்தை மேலும் சிறப்பாக இம்முறை உதவுகிறது.

விற்பனையை அதிகரித்தல், செலவைக் குறைத்தல் மற்றும் பார்வையாளர்களையும் தன்வசம் கொண்டு வருதல் போன்றவற்றிகுப் பயனளிக்கும் வகையில் உள்ளடக்க வர்த்தகம் அமைந்துள்ளது. மக்களிடத்தில் ஒன்றைக் கொண்டு சேர்க்கும் தொடர்பு கருவியாக உள்ளடக்க வர்த்தகம் செயல்படுகிறது.

உள்ளடக்க வர்த்தகம் ஒரு தொடர் செயல்முறை மற்றும் எந்நேரமும் வெளியிடப்படுவதோடு மக்கள் காணக்கூடிய நிலையில் இருப்பது அவசியமாகும். உள்ளடக்கத்திற்குத் திட்டம் அமைத்தல், கால அளவு மற்றும் உங்களின் நோக்கத்தை அடைதல் அனைத்தும் உள்ளடக்க வர்த்தகத்தின் மதிப்பையை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

உங்களின் வணிகம் மற்றும் வெளியீடுகள் உள்ளடக்க வர்த்தகம் இன்றி ஒரு நோக்கத்தைக் கொண்டிருக்காது. உள்ளடக்க வர்த்தகம், வாடிக்கையாளர்களிடம் உங்களைப் பற்றி அறிமுகப்படுத்தவும் விளம்பரப்படுத்தவும் ஒரு துணைக்கருவியாக அமைகிறது.

உள்ளடக்க வர்த்தக முறை பற்றி?

என்ன


இலாபகரமான வாடிக்கையாளர் நடவடிக்கைக்கு, சிறந்த அணுகுமுறை, உருவாக்கும் திறனில் கவனம், சிறந்த உள்ளடக்கம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ள, வணிக உத்திகளின் மிக முக்கியமான உள்ளடக்க வர்த்தகம் அவசியம்.

ஏன்


உங்களின் வாடிக்கையாளர்களை மாறுபட்ட நிலையில் அணுகவும் அதிகமானோர் உங்களை சமூக ஊடகங்களின் வழி பின் தொடரவும் உங்களுக்கு உள்ளடக்க வர்த்தகம் தேவை. நம்பகத்தன்மையை வழங்குவதன் வழி உங்களின் தனித்துவத்தை மேலும் சிறப்பாக இம்முறை உதவுகிறது.

எப்படி


விற்பனையை அதிகரித்தல், செலவைக் குறைத்தல் மற்றும் பார்வையாளர்களையும் தன்வசம் கொண்டு வருதல் போன்றவற்றிகுப் பயனளிக்கும் வகையில் உள்ளடக்க வர்த்தகம் அமைந்துள்ளது. மக்களிடத்தில் ஒன்றைக் கொண்டு சேர்க்கும் தொடர்பு கருவியாக உள்ளடக்க வர்த்தகம் செயல்படுகிறது.

எப்போழுது


உள்ளடக்க வர்த்தகம் ஒரு தொடர் செயல்முறை மற்றும் எந்நேரமும் வெளியிடப்படுவதோடு மக்கள் காணக்கூடிய நிலையில் இருப்பது அவசியமாகும். உள்ளடக்கத்திற்குத் திட்டம் அமைத்தல், கால அளவு மற்றும் உங்களின் நோக்கத்தை அடைதல் அனைத்தும் உள்ளடக்க வர்த்தகத்தின் மதிப்பையை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

யார்


உங்களின் வணிகம் மற்றும் வெளியீடுகள் உள்ளடக்க வர்த்தகம் இன்றி ஒரு நோக்கத்தைக் கொண்டிருக்காது. உள்ளடக்க வர்த்தகம், வாடிக்கையாளர்களிடம் உங்களைப் பற்றி அறிமுகப்படுத்தவும் விளம்பரப்படுத்தவும் ஒரு துணைக்கருவியாக அமைகிறது.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

NO. Item Word Count RM/Page
1 Blogs 300 - 500 RM 500.00
2 Social Media Posts 12 - 99 RM 150.00
3 Email Newsletters 400 - 500 RM 410.00
4 Web Articles 500 - 800 RM 510.00
5 Web Content 1,500 - 2,000 RM 800.00
6 Custom Contact Us!

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about content-marketing

talk to us